EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:079:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 79, 30 март 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
30 март 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация за влизането в сила на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2016/451 на Комисията от 16 декември 2015 година за определяне на общи принципи и критерии за инвестиционната стратегия и на правила за управлението на Единния фонд за преструктуриране

2

 

*

Регламент (ЕС) 2016/452 на Комисията от 29 март 2016 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от каптан, пропиконазол и спироксамин във или върху определени продукти ( 1 )

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/453 на Комисията от 29 март 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2016/454 на Съвета от 22 март 2016 година за назначаване на трима съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

30

 

*

Решение (ЕС) 2016/455 на Съвета от 22 март 2016 година за разрешаване на започването на преговори от името на Европейския съюз по елементите на проект на текст на международен правно обвързващ инструмент в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие на зоните, разположени извън националните юрисдикции

32

 

*

Решение (ЕС) 2016/456 на Европейската централна банка от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3)

34

 

*

Решение (ЕС) 2016/457 на Европейската централна банка от 16 март 2016 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (EЦБ/2016/5)

41

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top