Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:332:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 332, 18 декември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 332

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
18 декември 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/2377 на Съвета от 26 октомври 2015 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

11

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

13

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2378 на Комисията от 15 декември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1156/2012

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2379 на Комисията от 16 декември 2015 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1067/2008, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081, Регламент (ЕО) № 1964/2006, Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 и Регламент (ЕО) № 1918/2006 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензии за внос през 2016 г. в рамките на тарифните квоти за внос на зърнени храни, ориз и маслинено масло и за дерогация от Регламент (ЕО) № 951/2006 по отношение на датите за издаване на лицензии за износ през 2016 г. в сектора на извънквотните захар и изоглюкоза

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2380 на Комисията от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

50

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2381 на Комисията от 17 декември 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2382 на Комисията от 17 декември 2015 година за разрешаване на употребата на препарат от алфа-галактозидаза (EC 3.2.1.22), получена от Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94), и ендо-1,4-бета-глюканаза (EC 3.2.1.4), получена от Aspergillus niger (CBS 120604), като фуражна добавка за кокошки носачки и видове домашни птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки (притежател на разрешението Kerry Ingredients and Flavours) ( 1 )

54

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2383 на Комисията от 17 декември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на списъка на фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол върху вноса ( 1 )

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2384 на Комисията от 17 декември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Китайската народна република и за приключване на процедурата относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Бразилия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2385 на Комисията от 17 декември 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Руската федерация

91

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2386 на Комисията от 17 декември 2015 година за въвеждане на регистрационен режим за вноса на пръти от стомана с висока степен на устойчивост на умора на материала, използвани за арматура на бетон, с произход от Китайската народна република

111

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2387 на Комисията от 17 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

114

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2388 на Комисията от 17 декември 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2015 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 533/2007 в сектора на птичето месо

116

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2389 на Комисията от 17 декември 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2015 г. заявления за лицензии за внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 1385/2007 в сектора на птичето месо

119

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2390 на Комисията от 17 декември 2015 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 декември 2015 г. заявления за права на внос в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 за птиче месо с произход от Украйна

122

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2391 на Комисията от 17 декември 2015 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 април до 30 юни 2016 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 539/2007 в сектора на яйцата и за яйчен албумин

124

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията от 17 декември 2015 година относно Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съобщаването на компетентните органи за действителни или възможни нарушения на посочения регламент

126

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС, Евратом) 2015/2393 на Съвета от 8 декември 2015 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

133

 

*

Решение (ЕС) 2015/2394 на Съвета от 8 декември 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от държавите-членки, от името на Европейския съюз, относно решенията, които трябва да бъдат приети от Постоянната комисия на Евроконтрол по отношение на ролите и задачите на Евроконтрол и относно централизираните услуги

136

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2395 на Съвета от 10 декември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2010/99/ЕС за разрешаване на Република Литва да удължи срока на прилагане на мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

140

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2396 на Съвета от 10 декември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2009/1008/ЕС за предоставяне на разрешение на Република Латвия да удължи срока на прилагането на мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

142

 

*

Решение (ЕС) 2015/2397 на Съвета от 16 декември 2015 година за назначаване на член от Испания и заместник-член от Испания в Комитета на регионите

144

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2398 на Комисията от 17 декември 2015 година относно информацията и документацията, свързана със заявление за включване на разположено в трета държава съоръжение в Европейския списък на съоръжения за рециклиране на кораби ( 1 )

145

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2015/1835 на Съвета от 12 октомври 2015 година за определяне на статута, седалището и реда и условията за дейността на Европейската агенция по отбрана ( ОВ L 266, 13.10.2015 г. )

156

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top