Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 317, 3 декември 2015 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 317

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
3 декември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2226 на Съвета от 26 октомври 2015 година за подписване, от името на Европейския съюз, и временно прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

1

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Тонга за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

3

 

*

Решение (Евратом) 2015/2227 на Съвета от 10 ноември 2015 година за одобряване на сключването от Европейската комисия на измененията на протоколи 1 и 2 към Споразумението между Обединеното кралство, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия за прилагането на гаранции във връзка с Договора за забрана на ядрените оръжия в Латинска Америка и Карибите

9

 

*

Решение (Евратом) 2015/2228 на Съвета от 10 ноември 2015 година за одобряване на сключването от Европейската комисия на измененията на протоколи 1 и 2 към Споразумението между Френската република, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия за прилагането на гаранции във връзка с Договора за забрана на ядрените оръжия в Латинска Америка и Карибите

11

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/2229 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2230 на Комисията от 30 ноември 2015 година за забрана на риболова на брадата мерлуза във води на Съюза и международни води от зони VIII и IX от страна на кораби под флага на Испания

17

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2231 на Комисията от 2 декември 2015 година за изменение, по отношение на международните счетоводни стандарти 16 и 38, на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2232 на Комисията от 2 декември 2015 година за разрешаване на повишаването на граничните стойности за обогатяване на вино, произведено от грозде, набрано през 2015 година във всички лозарски райони на Дания, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство

24

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2233 на Комисията от 2 декември 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество халоксифоп-Р ( 1 )

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2234 на Комисията от 2 декември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2235 на Комисията от 2 декември 2015 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в Регламент (ЕО) № 1187/2009

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2015/2236 на Съвета от 27 ноември 2015 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на удължаването на срока на мораториума върху митата върху предоставяните по електронен път услуги и на мораториума върху жалбите при липса на нарушение и при друга ситуация

33

 

*

Решение (ЕС) 2015/2237 на Съвета от 30 ноември 2015 година за назначаване на заместник-член от Дания в Комитета на регионите

35

 

*

Решение (ЕС) 2015/2238 на Съвета от 30 ноември 2015 година за назначаване на заместник-член от Нидерландия в Комитета на регионите

36

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2239 на Комисията от 2 декември 2015 година относно някои защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 и H5N2 във Франция (нотифицирано под номер С(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 97/55/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година за изменение на Директива 84/450/EИО относно заблуждаващата реклама с цел да се обхване сравнителната реклама ( ОВ L 290, 23.10.1997 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 4)

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top