EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:303:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 303, 20 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 303

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
20 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2092 на Комисията от 17 ноември 2015 година за забрана на риболова на треска в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на кораби, плаващи под флага на Швеция

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2093 на Комисията от 18 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 718/2007 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2094 на Комисията от 19 ноември 2015 година относно възстановяването, в съответствие с член 26, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на бюджетните кредити, пренесени от финансовата 2015 година

7

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2095 на Комисията от 19 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2015/2096 на Съвета от 16 ноември 2015 година относно позицията на Европейския съюз във връзка с Осмата конференция за преглед на Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване (КБТО)

13

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2097 на Комисията от 26 октомври 2015 година за създаване на консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура Интегрирана система за наблюдение на въглерода (ICOS ERIC) ( 1 )

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2098 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 7716)

35

 

*

Решение (ЕС) 2015/2099 на Комисията от 18 ноември 2015 година за установяване на екологичните критерии за присъждането на екомаркировката на ЕС за растежни среди, подобрители на почвата и мулч (нотифицирано под номер С(2015) 7891)  ( 1 )

75

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2100 на Комисията от 18 ноември 2015 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Латвия и за отмяна на Решение 2005/307/ЕО (нотифицирано под номер С(2015) 7986)

101

 

*

Решение (ЕС) 2015/2101 на Европейската централна банка от 5 ноември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33)

106

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2011/848/ОВППС на Съвета от 16 декември 2011 година за изпълнение на Решение 2010/788/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго ( ОВ L 335, 17.12.2011 г. )

108

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 683/2011 на Съвета от 17 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 57/2011 по отношение на възможностите за риболов на определени рибни запаси ( ОВ L 187, 16.7.2011 г. )

108

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top