EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:302:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 302, 19 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 302

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
19 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2072 на Съвета от 17 ноември 2015 година за определяне за 2016 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, и за изменение на регламенти (ЕС) № 1221/2014 и (ЕС) 2015/104

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2073 на Комисията от 16 ноември 2015 година за забрана на риболова на треска в зона IV; водите на Съюза от IIa и в частта от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат, от страна на кораби, плаващи под флага на Швеция

11

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2074 на Комисията от 16 ноември 2015 година за забрана на риболова на северна скарида в норвежки води южно от 62° с.ш. от страна на кораби, плаващи под флага на Швеция

13

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2075 на Комисията от 18 ноември 2015 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин, десмедифам, дихлоропроп-Р, халоксифоп-Р и оризалин и фенмедифам във и върху определени продукти ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2076 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на прясно и замразено свинско месо с произход от Украйна

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2077 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на яйца, яйчни продукти и албумини с произход от Украйна

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2078 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти на Съюза за внос на месо от домашни птици с произход от Украйна

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2079 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифна квота на Съюза за внос на прясно и замразено говеждо и телешко месо с произход от Украйна

71

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2080 на Комисията от 18 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 по отношение на управлението на тарифни квоти за внос на млечни продукти с произход от Украйна и премахването на тарифна квота за внос на млечни продукти с произход от Молдова

77

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2081 на Комисията от 18 ноември 2015 година за откриване и управление на тарифни квоти за внос на някои зърнени храни с произход от Украйна

81

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2082 на Комисията от 18 ноември 2015 година относно неодобряване на Arctium lappa L. (надземни части) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

85

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2083 на Комисията от 18 ноември 2015 година относно неодобряването на Tanacetum vulgare L. като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

87

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2084 на Комисията от 18 ноември 2015 година за одобряване на активното вещество флупирадифурон в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

89

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2085 на Комисията от 18 ноември 2015 година за одобряване на активното вещество мандестробин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

93

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2086 на Комисията от 18 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

97

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (EC) 2015/2087 на Комисията от 18 ноември 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари ( 1 )

99

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2088 на Съвета от 10 ноември 2015 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в съответните комитети на Икономическата комисия на ООН за Европа по отношение на предложенията за изменения на правила № 12, 16, 26, 39, 44, 46, 58, 61, 74, 83, 85, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 106, 107, 110, 116 и 127 на ООН, предложението за ново правило на ООН във връзка с челния удар, предложенията за изменение на Консолидираната резолюция за конструкцията на превозните средства (R.E.3) и предложението за нова Обща резолюция № 2 (M.R.2) за определенията на силовото предаване на превозните средства

103

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2089 на Съвета от 10 ноември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/54/ЕС за предоставяне на разрешение на Република Словения да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

107

 

*

Решение (ЕС) 2015/2090 на Съвета от 17 ноември 2015 година за назначаване на един член от Германия в Комитета на регионите

109

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2091 на Комисията от 17 ноември 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/431/ЕС относно финансовото участие на Европейския съюз в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите членки за 2011 година (нотифицирано под номер C(2015) 7856)

110

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999 ( ОВ L 210, 31.7.2006 г. ) (Специално издание на български език, Глава14, Том 2, стр. 64)

112

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top