EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 298, 14 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 298

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
14 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2030 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители, изразяващо се в изменение на приложение I ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2031 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1918/2006 за откриването и управлението на тарифна квота за маслиново масло с произход от Тунис

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2032 на Комисията от 13 ноември 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1089 по отношение на бюджетните тавани за 2015 г., приложими към някои схеми за директно подпомагане за Обединеното кралство

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2033 на Комисията от 13 ноември 2015 година за подновяване на одобрението на активното вещество 2,4-D в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2034 на Комисията от 13 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2035 на Съвета от 26 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създадени със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие и със съставянето на списъка с експерти в областта на търговията и устойчивото развитие от посочения комитет, както и със съставянето на списък с арбитри от Комитета за асоцииране в състав „Търговия“

14

 

*

Решение (ЕС) 2015/2036 на Съвета от 26 октомври 2015 година за назначаване на четирима заместник-членове от Италия в Комитета на регионите

22

 

*

Решение (ЕС) 2015/2037 на Съвета от 10 ноември 2015 година за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола от 2014 г. към Конвенцията относно принудителния или задължителния труд от 1930 г. на Международната организация на труда по отношение на въпроси, свързани със социалната политика

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2038 на Комисията от 13 ноември 2015 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Република Корея по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

25

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2039 на Комисията от 13 ноември 2015 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Южна Африка по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

29

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2040 на Комисията от 13 ноември 2015 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Канада по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2041 на Комисията от 13 ноември 2015 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Мексико по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

38

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2042 на Комисията от 13 ноември 2015 година относно еквивалентността на регулаторната рамка на Швейцария по отношение на централните контрагенти с изискванията на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top