EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 295, 12 ноември 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 295

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
12 ноември 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/2010 на Комисията от 11 ноември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 на Комисията за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2011 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2012 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за решение на надзорния орган за налагане, изчисляване и отмяна на изискване за добавен капитал в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2013 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на стандартните отклонения във връзка със системите за изравняване на здравнозастрахователния риск в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2014 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите и образците за предоставяне на информация на органа за групов надзор и относно обмена на информация между надзорните органи в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2015 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение относно процедурите за оценка на външните кредитни оценки в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2016 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2017 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 на Комисията от 11 ноември 2015 година за оттегляне на приемането на ангажимента за двама производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийна процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2019 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/2020 на Съвета от 26 октомври 2015 година за делегиране на генералния секретар на Съвета на правомощието да издава разрешения за преминаване на членовете, длъжностните лица и другите служители на Европейския съвет и на Съвета, както и на специалните заявители в съответствие с приложение II към Регламент (ЕС) № 1417/2013, и за отмяна на Решение 2005/682/ЕО, Евратом

42

 

*

Решение (ЕС) 2015/2021 на Съвета от 10 ноември 2015 година за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Министерската конференция на Световната търговска организация по отношение на присъединяването на Република Либерия към Световната търговска организация

44

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2022 на Комисията от 10 ноември 2015 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (нотифицирано под номер C(2015) 7669)  ( 1 )

45

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 273/14/COL от 9 юли 2014 г. относно финансирането на Scandinavian Airlines чрез новия инструмент за револвиращ кредит (Норвегия) [2015/2023]

47

 

*

Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 2/2015/SC от 24 септември 2015 година за създаване на Временен комитет за финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г. [2015/2024]

63

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top