EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 283, 29 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 283

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1939 на Комисията от 9 октомври 2015 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Latvijas lielie pelēkie zirņi (ЗНП)]

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1940 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества от склероции на мораво рогче в определени непреработени зърнени храни и разпоредбите относно мониторинга и докладването ( 1 )

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1941 на Комисията от 28 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1942 на Съвета от 26 октомври 2015 година за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация по отношение на искането на Съединените щати за дерогация от СТО с оглед удължаване на програмата AGOA

9

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1943 на Комисията от 27 октомври 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС чрез удължаване на срока за прилагане на защитните мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер С(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1944 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/807/ЕС за създаване на специална програма за контрол и инспекции на пелагичните риболовни дейности в западните води на Североизточния Атлантически океан

13

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 303/14/COL от 15 юли 2014 година за разрешаване на Норвегия да прилага дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност в съответствие с член 14, параграф 6 от акта, посочен в точка 66н от приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, както е изменен) [2015/1945]

18

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 545/14/COL от 8 декември 2014 година за разрешаване на Исландия да прилага дерогация от някои общи правила за авиационна безопасност в съответствие с член 14, параграф 6 от акта, посочен в точка 66н от приложение XIII към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, както е изменен) и за отмяна на Решение № 362/14/COL на Колегията от 14 септември 2014 г. [2015/1946]

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top