EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 260, 7 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 260

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
7 октомври 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1785 на Комисията от 5 октомври 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

1

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1786 на Комисията от 6 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1788 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

18

 

*

Решение (ЕС) 2015/1789 на Съвета от 1 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с измененията на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП (Директивата за качеството на горивата)

20

 

*

Решение (EС, Евратом) 2015/1790 на Съвета от 1 октомври 2015 година за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2015 г. до 20 септември 2020 г.

23

 

*

Решение (ЕС) 2015/1791 на Съвета от 5 октомври 2015 година за назначаване на заместник-член от Италия в Комитета на регионите

27

 

*

Решение (ЕС) 2015/1792 на Съвета от 5 октомври 2015 година за назначаване на петима членове от Испания и петима заместник-членове от Испания в Комитета на регионите

28

 

*

Решение (ОВППС) 2015/1793 на Съвета от 6 октомври 2015 година за изменение на Решение 2012/389/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за изграждане на регионален морски капацитет в региона на Африканския рог (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1014/2014 на Комисията от 22 юли 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на съдържанието и структурата на общата система за мониторинг и оценка за операциите, финансирани по Европейския фонд за морско дело и рибарство ( ОВ L 283, 27.9.2014 г. )

31

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top