Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:199:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 199, 29 юли 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 199

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 юли 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1292 на Съвета от 20 юли 2015 година за сключване, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

*

Решение (ЕС) 2015/1293 на Съвета от 20 юли 2015 година за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

3

 

*

Решение (ЕС) 2015/1294 на Съвета от 20 юли 2015 година за сключване от името на Европейския съюз и неговите държави-членки на Допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

6

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1295 на Комисията от 27 юли 2015 година за одобряване на активното вещество сулфоксафлор в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1296 на Комисията от 28 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1297 на Комисията от 28 юли 2015 година за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Traditional Bramley Apple Pie Filling (ХТСХ)]

21

 

*

Регламент (ЕС) 2015/1298 на Комисията от 28 юли 2015 година за изменение на приложения II и VI към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1299 на Комисията от 28 юли 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1300 на Комисията от 27 март 2015 година относно схема за помощ, приведена в действие от Германия в полза на германски фармацевтични предприятия във финансови затруднения под формата на освобождаване от задължителни отстъпки на производителите SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (нотифицирано под номер С(2015) 1975)  ( 1 )

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1301 на Комисията от 20 юли 2015 година за публикуването с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз на позоваването на стандарт EN 13241-1:2003+A1:2011 относно вратите за промишлени и търговски сгради и за гаражи съгласно Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

40

 

*

Решение (ЕС) 2015/1302 на Комисията от 28 юли 2015 година за идентифициране на профили на „Integrating the Healthcare Enterprise“ за целите на позоваване в обществените поръчки ( 1 )

43

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2014 на Съвета от 21 март 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( ОВ L 86, 21.3.2014 г. )

46

 

*

Поправка на Решение за изпълнение 2014/151/ОВППС на Съвета от 21 март 2014 г. за изпълнение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( ОВ L 86, 21.3.2014 г. )

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top