Help Print this page 

Document L:2015:132:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 132, 29 май 2015 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 132

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
29 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/827 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/828 на Съвета от 28 май 2015 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/829 на Комисията от 27 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на определянето на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин

6

 

*

Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) ( 1 )

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/831 на Комисията от 28 май 2015 година за актуализиране на списъка на страните, освободени от антидъмпинговото мито с разширен обхват върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република в съответствие с Регламент (ЕО) № 88/97, след извършване на прегледа, започнат с Известие на Комисията 2014/C 299/08

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/832 на Комисията от 28 май 2015 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

53

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/833 на Комисията от 28 май 2015 година за започване на разследване във връзка с предполагаемото заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета по отношение на вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, посредством вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи), изпратени от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван, и за въвеждане на регистрационен режим по отношение на този внос

60

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/834 на Комисията от 28 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/835 на Съвета от 11 май 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим по отношение на приемането на решение за изменение на Конвенцията за общ транзитен режим

69

 

*

Решение (ЕС) 2015/836 на Съвета от 11 май 2015 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз във връзка с приемането на решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за общ транзитен режим и решение от Съвместния комитет ЕС—ЕАСТ за опростяване на формалностите при търговия със стоки по отношение на покани към бившата югославска република Македония да се присъедини към Конвенцията за общ транзитен режим и Конвенцията за опростяване на формалностите при търговия със стоки

78

 

*

Решение (ОВППС) 2015/837 на Съвета от 28 май 2015 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

82

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/838 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/909/ЕС чрез удължаване на срока за прилагане на защитните мерки във връзка с малкия кошерен бръмбар в Италия (нотифицирано под номер С(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Решение (ЕС) 2015/839 на Европейската централна банка от 27 април 2015 година за определяне на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка (EЦБ/2015/21)

88

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top