EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 127, 22 май 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 127

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
22 май 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/791 на Комисията от 27 април 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/792 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Maçã de Alcobaça (ЗГУ)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/793 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Agnello di Sardegna (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/794 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Chevrotin (ЗНП)]

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/795 на Комисията от 19 май 2015 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Pont-l'Évêque (ЗНП)]

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/796 на Комисията от 21 май 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците след появата на нови огнища в тази държава ( 1 )

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/797 на Комисията от 21 май 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/798 на Съвета от 11 май 2015 година за упълномощаване на Европейската комисия да преговаря, от името на Европейския съюз, за изменения на Виенската конвенция за защита на озоновия слой и на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой

19

 

*

Решение (ЕС) 2015/799 на Съвета от 18 май 2015 година за оправомощаване на държавите членки да станат страна, в интерес на Европейския съюз, по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби на Международната морска организация ( 1 )

20

 

*

Решение (ОВППС) 2015/800 на Съвета от 21 май 2015 година за изменение и удължаване на срока на действие на Решение 2013/233/ОВППС относно мисията на Европейския съюз за подкрепа за интегрирано управление на границите в Либия (EUBAM Libya)

22

 

*

Решение (ЕС) 2015/801 на Комисията от 20 май 2015 година относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, специфични за сектора показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на търговията на дребно съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (нотифицирано под номер С(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2015/371 на Коригиращ бюджет № 7 на Европейския съюз за финансовата 2014 година ( ОВ L 73, 17.3.2015 г. )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top