EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:068:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 68, 13 март 2015г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 68

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
13 март 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2015/412 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно възможността държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми (ГМО) на своя територия ( 1 )

1

 

*

Директива (ЕС) 2015/413 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата ( 1 )

9

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/414 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки ( 1 )

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/415 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества етефон и фенамифос ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/416 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на веществото динотефуран като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/417 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на Bacillus sphaericus 2362 серотип H5a5b, щам ABTS1743 като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/418 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество Z-13-хексадецен-11-ин-1-ил ацетат ( 1 )

36

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/419 на Комисията от 12 март 2015 година за одобряване на толилфлуанид като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 21 ( 1 )

39

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/420 на Комисията от 12 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/421 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 година относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост

45

 

*

Решение (ЕС) 2015/422 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2014 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

47

 

*

Решение (ЕС) 2015/423 на Съвета от 6 март 2015 година относно установяване на позиция, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на седмата среща на Конференцията на страните по Ротердамската конвенция във връзка с измененията на приложение III към Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/424 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на решението за освобождаване в съответствие с член 9 от Директива 96/67/ЕО на Съвета във връзка с предоставянето на някои наземни услуги на международно летище Загреб (нотифицирано под номер С(2015) 473)

50

 

*

Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/55)

54

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2015/426 на Европейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54)

69

 

 

ВЪТРЕШНИ И ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

*

Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на Европейската централна банка

88

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 517/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Съюза за намаляване на разпространението на някои салмонелни серотипове сред кокошките носачки от вида Gallus gallus и за изменение на Регламент (ЕО) № 2160/2003 и Регламент (ЕС) № 200/2010 на Комисията ( ОВ L 138, 26.5.2011 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1086/2011 на Комисията от 27 октомври 2011 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията по отношение на салмонела в прясно месо от домашни птици ( ОВ L 281, 28.10.2011 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 200/2012 на Комисията от 8 март 2012 година относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium в птичите стада бройлери, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 71, 9.3.2012 г. )

90

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1190/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година относно целта на Съюза за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium в стадата от пуйки, предвидена в Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 340, 13.12.2012 г. )

91

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top