Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:067:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 67, 12 март 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
12 март 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2015/402 на Комисията от 11 март 2015 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/403 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на видове от род Ephedra и на йохимбе (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/404 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 с оглед удължаване на срока на одобренията на активните вещества бефлубутамид, каптан, диметоат, диметоморф, етопрофос, фипронил, фолпет, форметанат, глюфозинат, метиокарб, метрибузин, фосмет, пиримифос-метил и пропамокарб ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/405 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на алфа-циперметрин като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/406 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам SA3A като активно вещество за използване в биоциди за продуктов тип 18 ( 1 )

12

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/407 на Комисията от 11 март 2015 година за одобряване на пропан-2-ол като активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 1, 2 и 4 ( 1 )

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 година за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за установяване на списък на кандидати за замяна ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/409 на Комисията от 11 март 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 917/2011 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на керамични плочки с произход от Китайската народна република

23

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/410 на Комисията от 11 март 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/411 на Комисията от 11 март 2015 година съгласно член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета за катионните полимерни свързващи вещества с четвъртични амониеви съединения, влагани в бои и покрития ( 1 )

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година за създаване на единно европейско железопътно пространство ( ОВ L 343, 14.12.2012 г. )

32

 

*

Поправка на Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 година за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 ( ОВ L 22, 28.1.2015 г. )

32

 

*

Поправка на Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди ( ОВ L 247, 21.9.2007 г. )

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top