EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 3, 7 януари 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 3

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
7 януари 2015 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2015/6 на Комисията от 31 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2015/7 на Комисията от 6 януари 2015 година за разрешаване на здравна претенция за храни, различна от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата, и за изменение на Регламент (ЕС) № 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) 2015/8 на Комисията от 6 януари 2015 година относно отказ за разрешаване на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) 2015/9 на Комисията от 6 януари 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива ( 1 )

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/10 на Комисията от 6 януари 2015 година относно критериите спрямо заявителите на железопътен инфраструктурен капацитет и за отмяна на Регламент (ЕС) № 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/11 на Комисията от 6 януари 2015 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Kranjska klobasa (ЗГУ)]

37

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/12 на Комисията от 6 януари 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на Комисията от 31 октомври 2014 година за изменение на приложение III към Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обхвата на разхода на водомерите ( 1 )

42

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/14 на Комисията от 5 януари 2015 година за изменение на Решение 2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (нотифицирано под номер С(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Решение (ЕС) 2015/15 на Комисията от 5 януари 2015 година относно мярка, предприета от Финландия в съответствие с член 7 от Директива 89/686/ЕИО на Съвета, за забрана на пускането на пазара на протектори за глава „Ribcap“ (нотифицирано под номер С(2014) 10114)

59

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/16 на Комисията от 6 януари 2015 година за публикуване с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз на позоваване на стандарт EN 1870-17:2012 за циркуляри с ръчно подаване за хоризонтално напречно рязане с една отрезна глава, съгласно Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top