EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:369:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 369, 24 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 369

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
24 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/948/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 декември 2014 година за подписване от името на Европейския съюз и за временно прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

1

 

 

Протокол между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1385/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за разпределяне на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде

31

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1386/2014 на Комисията от 19 август 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1387/2014 на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1388/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за обявяване на някои категории помощи — за предприятия, които произвеждат, преработват и предлагат на пазара продукти от риболов и аквакултури — за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз

37

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1389/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Beaufort (ЗНП)]

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1390/2014 на Комисията от 19 декември 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 във връзка със субстанцията еприномектин ( 1 )

65

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1391/2014 на Комисията от 23 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/949/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Европейския парламент от 16 декември 2014 година за избиране на Европейски омбудсман

70

 

 

2014/950/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2014 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2014) 10135)

71

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/951/ЕС

 

*

Решение EUFOR RCA/6/2014 на Комитета по политика и сигурност от 16 декември 2014 година за назначаване на командващ силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR RCA) и за отмяна на Решение EUFOR RCA/1/2014

76

 

 

2014/952/ЕС

 

*

Решение EUMM GEORGIA/1/2014 на Комитета по политика и сигурност от 19 декември 2014 година за назначаване на ръководител на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (EUMM Georgia)

78

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“( ОВ L 57, 27.2.2014 г. )

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top