Help Print this page 

Document L:2014:363:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 363, 18 декември 2014 г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 363

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
18 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1340/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1388/2013 за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти

1

 

*

Регламент (EС) № 1341/2014 на Съвета от 15 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1387/2013 за суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени селскостопански и промишлени продукти

10

 

*

Регламент (ЕС) № 1342/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители ( 1 )

67

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1343/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 951/2007 за установяване на правила за прилагане на програмите за трансгранично сътрудничество, финансирани в рамките на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета

75

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1344/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за добавяне към квотите за риболов през 2014—2015 г. на хамсия в Бискайския залив на удържаните от Франция и Испания количества през риболовния сезон 2013—2014 г. съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета

78

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1345/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година относно определянето на излишните количества захар, изоглюкоза и фруктоза в Хърватия

80

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1346/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и за отмяна на окончателното антидъмпингово мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

82

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1347/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за отмяна на окончателното изравнително мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Индия след преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета

101

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни ( 1 )

121

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1349/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

143

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/919/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 9 декември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/463/ЕС за одобряване на програма за макроикономически мерки за Кипър

145

 

*

Решение 2014/920/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 година за назначаване на председател на Военния комитет на Европейския съюз

149

 

 

2014/921/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 16 декември 2014 година за разрешаване на Хърватия да приложи освобождаване от данъчно облагане за газьола, използван за експлоатация на машини при хуманитарното разминиране, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

150

 

*

Решение 2014/922/ОВППС на Съвета от 17 декември 2014 година за изменение и удължаване срока на действие на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

152

 

 

2014/923/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2014 година за създаване на Съвместен институт за интерферометрия със свръхдълга база като консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2014 година за предвиждане на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на дървен материал и кора от ясен (Fraxinus L.) с произход от Канада и Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2014) 9469)

170

 

 

2014/925/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2014 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2014 г. и за изменение на Решение за изпълнение 2013/722/ЕС по отношение на финансовото участие на Съюза за някои програми, одобрени с посоченото решение (нотифицирано под номер С(2014) 9650)

173

 

 

2014/926/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2014 година за определяне на временното спиране на прилагането на преференциалното мито, установено по силата на механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, за нецелесъобразно по отношение на вноса на банани с произход от Перу за 2014 година

181

 

 

2014/927/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2013/770/ЕС с цел преобразуване на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните в Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните

183

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 1078/2014 на Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали ( ОВ L 297, 15.10.2014 г. )

185

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top