Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 360, 17 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 360

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
17 декември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1334/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за одобряване на активното вещество гама-цихалотрин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията и за предоставяне на възможност на държавите членки да удължат срока на временните разрешения, предоставени за посоченото активно вещество ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1335/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти

6

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1336/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на изтегляне към по-ранна дата на началото на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г.

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1338/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 439/2011 по отношение на удължаване на дерогацията от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на схемата на общите тарифни преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Кабо Верде по отношение на износа на някои рибни продукти за Европейския съюз

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1339/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/911/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 4 декември 2014 година за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Латвия

28

 

*

Решение 2014/912/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 година в подкрепа на действията в областта на физическата сигурност и управлението на запасите (ФСУЗ) с цел намаляване на риска от незаконна търговия с малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) и боеприпаси за тях в региона на Сахел

30

 

*

Решение 2014/913/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 година за подкрепа на Хагския кодекс за поведение и неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

44

 

 

2014/914/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 15 декември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Белиз

53

 

*

Решение 2014/915/ОВППС на Съвета от 16 декември 2014 година за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2014 година за поправяне на приложението към Решение за изпълнение 2014/154/ЕС за разрешаване на пускането на пазара на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, глюкозаминова сол, като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2014 година за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на уведомлението за наличието на вредители, както и по отношение на мерките, които държавите членки са предприели или възнамеряват да предприемат (нотифицирано под номер С(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2014 година за прекратяване на антисубсидийната процедура по отношение на вноса на полиестерни щапелни влакна с произход от Китайската народна република, Индия и Виетнам

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top