EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:349:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 349, 5 декември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 349

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
5 декември 2014 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1290/2014 на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и за изменение на Регламент (ЕС) № 960/2014 за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014

20

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1291/2014 на Комисията от 16 юли 2014 година относно условията за класифициране, без изпитване, на дървесни плочи по EN13986 и облицовка от масивна дървесина по EN14915 по отношение на тяхната огнезащитна способност, когато се използват за облицоване на стени и тавани ( 1 )

25

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година относно условията за класифициране без изпитване на някои подови настилки от дървесина без покритие по стандарт EN 14342 по отношение на реакцията им на огън ( 1 )

27

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1293/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година относно условията за класифициране без изпитване на метални летви и профили за шпакловки, попадащи в обхвата на стандарт EN 13658-1, метални летви и профили за мазилки, попадащи в обхвата на стандарт EN 13658-2, и метални обрамчващи и допълнителни профили, попадащи в обхвата на стандарт EN 14353, по отношение на реакцията им на огън ( 1 )

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1294/2014 на Комисията от 4 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1238/95 по отношение на размера на таксите за заявка и на таксите за проверка, които се плащат на Службата на Общността за сортовете растения

30

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1295/2014 на Комисията от 4 декември 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1296/2014 на Комисията от 4 декември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

41

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2014/105/ЕС на Комисията от 4 декември 2014 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове ( 1 )

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/871/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 1 декември 2014 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз на Осмата конференция на страните по Конвенцията за трансграничните последствия от промишлените аварии по отношение на предложението за изменение на приложение I към посочената конвенция

50

 

*

Решение 2014/872/ОВППС на Съвета от 4 декември 2014 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, и на Решение 2014/659/ОВППС за изменение на Решение 2014/512/ОВППС

58

 

 

2014/873/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 декември 2014 година за отмяна на Решение 2002/249/ЕО относно някои защитни мерки за рибните продукти и продуктите от аквакултури, предназначени за консумация от човека и внесени от Мианмар (нотифицирано под номер С(2014) 9057)  ( 1 )

61

 

 

2014/874/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 декември 2014 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека по отношение на неговия срок на прилагане (нотифицирано под номер С(2014) 9113)  ( 1 )

63

 

 

2014/875/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 декември 2014 година за публикуване на данните за стандарт EN 15649-2:2009+A2:2013 относно артикули за свободно време, използвани за плуване във вода, и стандарт EN 957-6:2010+A1:2014 относно стационарни съоръжения за тренировка в Официален вестник на Европейския съюз съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

65

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции ( ОВ L 76, 22.3.2005 г. ) (Специално издание на български език, глава 19, том 7)

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top