EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 331, 18 ноември 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 331

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
18 ноември 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (EС) № 1225/2014 на Съвета от 17 ноември 2014 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1226/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за разрешаване на здравна претенция за храни, която се отнася до намаляване на риска от заболяване ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1227/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за определяне на ставката на корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за календарната 2014 г. и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 879/2014 на Комисията

6

 

*

Регламент (ЕС) № 1228/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година относно разрешение и отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1229/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1230/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за разрешаване на употребата на меден дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни ( 1 )

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1231/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2014/800/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2014 година за започване на консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) и за изменение на Решение 2014/486/ОВППС

24

 

*

Решение 2014/801/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2014 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна

26

 

 

2014/802/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 ноември 2014 година за изменение на решения 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания във връзка с болестта скрейпи при търговия и внос в Съюза на ембриони от овце и кози (нотифицирано под номер С(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/803/ЕС

 

*

Решение № 1/2014 на Съвместния комитет ЕС — Швейцария от 10 октомври 2014 година за определяне на случаите на освобождаване от задължението за предаване на данни по член 3, параграф 3, първа алинея от приложение I към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 25 юни 2009 г. за опростяване на проверките и формалностите при превоза на стоки и за митнически мерки за сигурност

38

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2014/252/ЕС на Съвета от 14 април 2014 година относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ( ОВ L 134, 7.5.2014 г. )

40

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията ( ОВ L 304, 22.11.2011 г. )

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top