EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 175, 14 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
14 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 632/2014 на Комисията от 13 май 2014 година за одобряване на активното вещество флубендиамид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 633/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за обработка на едър дивеч и за проверка след настъпване на смъртта на дивеча ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) № 634/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 21 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане ( 1 )

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 635/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за откриване на тарифна квота за внос на индустриална захар до края на 2016/2017 пазарна година

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 636/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година относно образец на сертификат за търговия с неодран едър дивеч ( 1 )

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 637/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1979/2006 по отношение на тарифната квота за внос на консервирани гъби с произход от Китай

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 638/2014 на Комисията от 13 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/351/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 май 2014 година за сключване на Протокола, договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни

24

 

 

2014/352/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 май 2014 година за определяне на „Европейска столица на културата“ за 2018 г. в Нидерландия

26

 

 

2014/353/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 21 май 2014 година относно практическите и процедурните механизми за назначаването от Съвета на трима експерти в екипа за подбор и мониторинг във връзка с действието „Европейски столици на културата“ за периода 2020 — 2033 г.

27

 

 

2014/354/Eвратом

 

*

Решение на Съвета от 12 юни 2014 година за назначаване на член на Научния и технически комитет

31

 

 

2014/355/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 юни 2014 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 юни 2014 година за изменение, по отношение на условията за въвеждане и разпространение в рамките на Съюза на конкретно посочените растения, на Решение за изпълнение 2012/138/ЕС за предотвратяване на въвеждането и разпространението на Anoplophora chinensis (Forster) (нотифицирано под номер С(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 юни 2014 година относно съответствието на европейските стандарти серия EN 957 (части 2 и 4—10) и EN ISO 20957 (част 1) относно стационарни съоръжения за тренировка и на десет европейски стандарта относно уреди за гимнастика с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на данните за тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз  ( 1 )

40

 

 

2014/358/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 юни 2014 година относно съответствието на европейски стандарт EN 16281:2013 за заключващи устройства за обезопасяване на прозорци и балконски врати спрямо деца, пригодени за използване от потребителите, с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на данните за този стандарт в Официален вестник на Европейския съюз  ( 1 )

43

 

 

2014/359/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 13 юни 2014 година относно съответствието на европейските стандарти EN 15649-1:2009+A2:2013 и EN 15649-6:2009+A1:2013 за артикули за свободно време, използвани за плуване във вода, с общото изискване за безопасност на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на данните за тези стандарти в Официален вестник на Европейския съюз  ( 1 )

45

 

 

2014/360/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 април 2014 година относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ЕЦБ/2014/16)

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top