EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:165:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 165, 4 юни 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
4 юни 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/315/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година за одобряване на сключването от Eвропейската комисия, действаща от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

2014/316/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година относно подписването, от страна на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

3

 

 

2014/317/Евратом

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година за одобрение на сключването от Европейската комисия, действаща от името на Европейската общност за атомна енергия, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

5

 

 

2014/318/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 17 февруари 2014 година за сключване от името на Европейския съюз на споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества

6

 

 

Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсори на наркотични вещества

7

 

 

Информация относно датата на влизане в сила на Споразумението между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества

15

 

 

2013/319/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 май 2014 година относно сключването на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

16

 

 

2014/320/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 май 2014 година относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

18

 

 

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Eвропейския съюз

19

 

 

2014/321/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 май 2014 година за сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

30

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 591/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за удължаването на преходните периоди при капиталовите изисквания за експозициите към централни контрагенти в Регламент (ЕС) № 575/2013 и Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

31

 

*

Регламент (ЕС) № 592/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 по отношение на употребата на странични животински продукти и производни продукти като гориво в горивни инсталации ( 1 )

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за установяване на технически стандарти за изпълнение за формàта за уведомяване в съответствие с член 16, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал ( 1 )

41

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 594/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за установяване на технически стандарти за изпълнение за формàта за уведомяване в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество ( 1 )

44

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 595/2014 на Комисията от 3 юни 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/322/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2014 година относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки за 2014 година

49

 

 

2014/323/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 май 2014 година за отмяна на Решение 2010/371/ЕС относно приключването на консултациите с Република Мадагаскар съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС

51

 

 

2014/324/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 юни 2014 година за признаване на схемата „Gafta Trade Assurance Scheme“ (Схема на Асоциацията за търговия със зърно и фуражи (GAFTA) за осигуряване на качеството на търговията) по отношение на демонстриране на спазването на критериите за устойчивост в съответствие с директиви 2009/28/ЕО и 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

53

 

 

2014/325/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 3 юни 2014 година за признаване на схемата „KZR INiG System“ за демонстриране на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top