EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 069, 8 март 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.069.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 69

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
8 март 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга

1

 

 

2014/122/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 февруари 2014 година относно подписването, от името на Европейския съюз и на неговите държави членки, на Протокол към Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република Хърватия като договаряща страна вследствие на присъединяването ѝ към Европейския съюз

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 214/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за изменение на приложения II, IV, XI, XII и XVIII към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (1)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове

65

 

*

Регламент (ЕС) № 216/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2075/2005 относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (1)

85

 

*

Регламент (ЕС) № 217/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 по отношение на наличието на салмонела в кланичните трупове на прасета (1)

93

 

*

Регламент (ЕС) № 218/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на приложенията към регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета и към Регламент (ЕО) № 2074/2005 на Комисията (1)

95

 

*

Регламент (ЕС) № 219/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за следкланичния преглед на домашни свине (1)

99

 

*

Регламент (ЕС) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

101

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 221/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 288/2009 по отношение на определянето на индикативно разпределение на помощта по схемата за предлагане на плодове и зеленчуци в училищата

102

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 222/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

105

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/123/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 4 февруари 2014 година за идентифицирането на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка (ЕЦБ/2014/3)

107

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2014/124/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 7 март 2014 година относно укрепването чрез прозрачност на принципа на равното заплащане за мъжете и жените (1)

112

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top