EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:057:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 057, 27 февруари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.057.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 57

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
27 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 182/2014 на Комисията от 17 декември 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 183/2014 на Комисията от 20 декември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници по отношение на регулаторните технически стандарти, определящи изчисляването на корекциите за специфичен и общ кредитен риск (1)

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 184/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 година за определяне на условията и реда, приложими за електронната система за обмен на данни между държавите членки и Комисията, съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за приемане на номенклатурата на категориите интервенции за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“

7

 

*

Регламент (ЕС) № 185/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за поправка на текста на български език на Регламент (ЕС) № 142/2011 за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (1)

21

 

*

Регламент (ЕС) № 186/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 823/2012 по отношение на датите на изтичане на срока на одобрението на активните вещества етоксисулфурон, оксадиаржил и варфарин (1)

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 187/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество метиокарб (1)

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 188/2014 на Комисията от 26 февруари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/106/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 20 декември 2013 година относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3 (ЕЦБ/2013/54)

29

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top