EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 008, 11 януари 2014г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.008.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 8

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
11 януари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2014/7/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 5 декември 2013 година относно подписването от името на Съюза и временното прилагане на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

1

 

 

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на Съюза

3

 

*

Нотификация от Европейския съюз до Република Сан Марино относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Република Сан Марино, което предвижда мерки, съответни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

7

 

*

Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Лихтенщайн относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към ЕС на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн, което предвижда мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

8

 

*

Писмо за нотификация от Европейския съюз до Княжество Монако относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Монако относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

9

 

*

Нотификация от Европейския съюз до Княжество Андора относно техническо изменение, налагащо се поради присъединяването към Европейския съюз на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на Хърватия на 1 юли 2013 г., в приложение I към Споразумението между Европейската общност и Княжество Андора относно предвиждане на мерки с равностоен ефект на предвидените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

10

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 16/2014 на Комисията от 9 януари 2014 година за изменение за 209-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 17/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за определяне на стандартен формуляр за уведомление за специална мярка в рамките на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 18/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за вписване на название в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Žemaitiškas kastinys (ХТСХ)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 19/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията хлороформ ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 20/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход по отношение на субстанцията бутафосфан ( 1 )

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 21/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за изменение за 210-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

22

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 22/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 23/2014 на Комисията от 10 януари 2014 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 6 до 7 януари 2014 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец януари 2014 г.

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/8/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 октомври 2013 година за изменение на Решение 2010/372/ЕС относно употребата като производствени агенти на контролирани вещества съгласно условията на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 6517)

27

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (Евратом) № 1369/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в Литва и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1990/2006 ( ОВ L 346, 20.12.2013 г. )

30

 

*

Поправка на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета от 13 декември 2013 година за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти (Евратом) № 549/2007 и (Евратом) № 647/2010 ( ОВ L 346, 20.12.2013 г. )

31

 

*

Поправка на Решение 2013/114/ЕС на Комисията от 1 март 2013 година за определяне на насоки за държавите членки относно изчисляването на енергията от възобновяеми източници, получена чрез термопомпи, работещи по различни термопомпени технологии, съгласно член 5 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( ОВ L 62, 6.3.2013 г. )

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top