EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 353, 28 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.353.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 353

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
28 декември 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1412/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за откриване и определяне на начина на администриране на автономни тарифни квоти на Съюза при внос на някои рибни продукти в Канарските острови от 2014 до 2020 г.

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2013/61/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви 2006/112/ЕО и 2008/118/ЕО по отношение на френските най-отдалечени региони, и по-специално Майот

5

 

*

Директива 2013/62/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Директива 2010/18/ЕС за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

7

 

*

Директива 2013/64/ЕС на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на директиви 91/271/ЕИО и 1999/74/ЕО на Съвета и на директиви 2000/60/ЕО, 2006/7/ЕО, 2006/25/ЕО и 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изменението на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1413/2013/EC на Съвета от 17 декември 2013 година за изменение на Решение 2002/546/ЕО по отношение на неговия срок на прилагане

13

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1414/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2013 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейския съюз на служба в трети държави

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1415/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за адаптиране от 1 юли на 2013 г. на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

23

 

*

Регламент (ЕС) № 1416/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за адаптиране, считано от 1 юли 2013 г., на корекционните коефициенти, прилагани към възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

24

 

*

Регламент (ЕС) № 1417/2013 на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на формата на разрешенията за преминаване, издавани от Европейския съюз

26

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

40

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1420/2013 на Комисията от 17 декември 2013 година за отмяна на регламенти (ЕО) № 347/96, (ЕО) № 1924/2000, (ЕО) № 1925/2000, (ЕО) № 2508/2000, (ЕО) № 2509/2000, (ЕО) № 2813/2000, (ЕО) № 2814/2000, (ЕО) № 150/2001, (ЕО) № 939/2001, (ЕО) № 1813/2001, (ЕО) № 2065/2001 (ЕО) № 2183/2001, (ЕО) № 2318/2001, (ЕО) № 2493/2001, (ЕО) № 2306/2002, (ЕО) № 802/2006, (ЕО) № 2003/2006, (ЕО) № 696/2008 и (ЕО) № 248/2009 след приемането на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури

48

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/805/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 17 декември 2013 година за предоставяне на разрешение на Република Полша да въведе мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

51

 

 

2013/806/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2013 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС по отношение на оборудване за получаване на изображения (нотифицирано под номер C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 декември 2013 година за потвърждение или изменение на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии, поставени на производителите на нови леки търговски превозни средства за календарната 2012 година в съответствие с Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. (нотифицирано под номер C(2013) 9205)

74

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top