Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:352:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 352, 24 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.352.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 352

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
24 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis  (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в селскостопанския сектор

9

 

*

Регламент (ЕС) № 1409/2013 на Европейската централна банка от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/43)

18

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1410/2013 на Комисията от 23 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

45

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1411/2013 на Комисията от 23 декември 2013 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2014 година

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/797/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 16 декември 2013 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции

50

 

*

Решение 2013/798/ОВППС на Съвета от 23 декември 2013 година относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

51

 

 

2013/799/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2013 година относно нотификацията от страна на Кралство Испания на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2013) 9089)

53

 

 

2013/800/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година относно финансовото участие от Съюза за 2013 г. за покриване на разходите, извършени от Франция, Нидерландия, Германия, Португалия и Испания за борба с вредителите по растенията или растителните продукти (нотифицирано под номер C(2013) 8999)

58

 

 

2013/801/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 декември 2013 година за създаване на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО, изменено с Решение 2008/593/ЕО

65

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/802/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Съвета за сътрудничество ЕС—Ирак от 8 октомври 2013 година за приемане на неговия процедурен правилник и на процедурния правилник на Комитета за сътрудничество

68

 

 

2013/803/ЕС

 

*

Решение № 2/2013 на Съвета за сътрудничество ЕС—Ирак от 8 октомври 2013 година за създаване на три специализирани подкомитета и за приемане на техния мандат

74

 

*

Препоръка № 1/2013 на Съвета за асоцииране EC—Мароко от 16 декември 2013 година относно изпълнението на Плана за действие ЕС—Мароко в рамките на ЕПС, с който се прилага напредналият статут (2013—2017 г.)

78

 

 

2013/804/ЕС

 

*

Решение № 1/2013 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 6 декември 2013 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници

79

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1256/2008 на Съвета от 16 декември 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои заварени тръби и тръбопроводи от желязо или нелегирана стомана с произход от Беларус, Китайската народна република и Русия вследствие на процедура по член 5 от Регламент (ЕО) № 384/96, с произход от Тайланд вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от същия регламент, с произход от Украйна вследствие на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 и на междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от същия регламент, и прекратяване на процедурата по отношение на вноса на същия продукт с произход от Босна и Херцеговина и от Турция (ОВ L 343, 19.12.2008 г., стр. 1)

88

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top