Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:328:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 328, 7 декември 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
7 декември 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2013/720/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 ноември 2013 година относно подписването от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

1

 

 

Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1270/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

40

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета

42

 

*

Регламент (ЕС) № 1272/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на многопръстенните ароматни въглеводороди ( 1 )

69

 

*

Регламент (ЕС) № 1273/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система ( 1 )

72

 

*

Регламент (ЕС) № 1274/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение и поправка на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение на някои хранителни добавки ( 1 )

79

 

*

Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси ( 1 )

86

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1276/2013 на Комисията от 6 декември 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

93

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/721/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2013 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

95

Резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, раздел II — Европейски съвет и Съвет

97

 

 

2013/722/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 29 ноември 2013 година за одобряване на годишните и многогодишните програми за ликвидирането, контрола и мониторинга на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите членки за 2014 г. и следващите години, и за одобряване на финансовото участие на Съюза за тези програми (нотифицирано под номер C(2013) 8417)

101

 

 

2013/723/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 4 декември 2013 година относно финансовото участие на Европейския съюз през 2013 г. в националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на три държави членки (Хърватия, Испания и Обединеното кралство) (нотифицирано под номер C(2013) 8498)

118

 

 

2013/724/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 декември 2013 година относно финансово участие на Съюза с оглед на спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Кипър през 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 8560)

121

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top