EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:210:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 210, 6 август 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.210.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 210

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
6 август 2013 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 751/2013 на Комисията от 29 юли 2013 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Kraški med (ЗНП)

15

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 752/2013 на Комисията от 31 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 555/2008 по отношение на националните програми за подпомагане и търговията с трети държави в лозаро-винарския сектор

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 753/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 754/2013 на Комисията от 5 август 2013 година за изменение за 198-ми път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 755/2013 на Комисията от 5 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/424/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2013 година относно финансовия принос на Европейския съюз през 2013 г. към националните програми за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ на 11 държави членки (България, Дания, Германия, Италия, Латвия, Литва, Малта, Румъния, Словения, Финландия и Швеция) (нотифицирано под номер C(2013) 4434)

28

 

 

2013/425/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 1 август 2013 година за изменение на Решение за изпълнение 2012/782/ЕС за определяне на количествени ограничения и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 4922)

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г.)

34

 

 

 

*

Съобщение до читателите — Регламент (ЕС) № 216/2013 на Съвета от 7 март 2013 г. относно електронното публикуване на Официален вестник на Европейския съюз (Вж. вътрешната задна корица)

s3

 

*

Съобщение до читателите — Начин за цитиране на актовете(Вж. вътрешната задна корица)

s3

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top