EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 113, 25 април 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.113.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
25 април 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 377/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2013 година за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 378/2013 на Комисията от 24 април 2013 година за одобряване на активното вещество Paecilomyces fumosoroseus щам FE 9901 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (1)

5

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 379/2013 на Комисията от 24 април 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2013/191/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 22 април 2013 година за даване на разрешение на Латвия да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и членове 168 и 168а от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

11

 

 

2013/192/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 22 април 2013 година за даване на разрешение на Френската република съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО да приложи намалена данъчна ставка върху безоловния бензин, използван като моторно гориво в департаментите на Корсика

13

 

 

2013/193/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 22 април 2013 година за предоставяне на разрешение на Френската република да прилага диференцирано ниво на данъчно облагане върху моторните горива в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

15

 

 

2013/194/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 април 2013 година година за назначаване на член от Испания и заместник-член от Испания в Комитета на регионите

17

 

 

2013/195/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 април 2013 година за определянето на практически механизми, единни формати и методология във връзка с описа на радиочестотния спектър, установен с Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (нотифицирано под номер C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 април 2013 година за изменение на Решение 2012/715/ЕС за установяване на списък на третите държави, чиято регулаторна рамка, приложима за активните вещества за лекарствените продукти за хуманна употреба, и чиито съответни дейности за контрол и прилагане на законодателството гарантират равнище на опазване на общественото здраве, равностойно на това в Съюза (1)

22

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г.)

24

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top