EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:079:TOC

Официален вестник на Европейските общности, R 079, 21 март 2013г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2013.079.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 56
21 март 2013 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 252/2013/EC на Съвета от 11 март 2013 година за създаване на многогодишна рамка за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2013 — 2017 г.

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

4

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 253/2013 на Комисията от 15 януари 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с адаптиране след преразглеждането на Международната стандартна класификация на образованието ISCED по отношение на променливите и разбивките, които следва да се представят (1)

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 254/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 340/2008 относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (1)

7

 

*

Регламент (ЕС) № 255/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия напредък, на приложения IВ, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (1)

19

 

*

Регламент (ЕС) № 256/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на натриев аскорбат (E 301) в препарати с витамин D, предназначени за употреба в храни за кърмачета и малки деца (1)

24

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 257/2013 на Комисията от 20 март 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2013/142/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 12 март 2013 година относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент

29

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 839/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложения II, III и IV относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху определени продукти (ОВ L 234, 30.8.2008 г.)

33

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) № 524/2011 на Комисията от 26 май 2011 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бифенил, делтаметрин, етофумезат, изопиразам, пропиконазол, пиметрозин, пириметанил и тебуконазол във и върху определени продукти (ОВ L 142, 28.5.2011 г.)

34

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top