Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 336, 8 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
8 декември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1159/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1160/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 206/2010 по отношение на образците на ветеринарни сертификати за домашни животни от рода на едрия рогат добитък, предназначени за транзитно преминаване от област Калининград към други области на Русия през територията на Литва (1)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1161/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията фенбендазол (1)

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1162/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО и Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписванията за Русия в списъците на третите държави, от които в Съюза може да бъдат внасяни някои месни продукти и яйца (1)

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1163/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2013 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1164/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

29

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1165/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености, или от други специфични правила на Общността за вноса

55

 

*

Регламент (ЕС) № 1166/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на диметил дикарбонат (E 242) в някои алкохолни напитки (1)

75

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1167/2012 на Комисията от 7 декември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

78

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/758/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет от 22 ноември 2012 година за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

80

 

 

2012/759/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2012 година за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз в рамките на Общия съвет на Световната търговска организация относно присъединяването на Република Таджикистан към СТО

81

 

 

2012/760/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 6 декември 2012 година за назначаване на член и заместник-член от Германия в Комитета на регионите

82

 

 

2012/761/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2012 година за одобряване за 2013 г. на представените от държавите членки годишни и многогодишни програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози и за одобряване на финансовото участие на Съюза в тези програми (нотифицирано под номер C(2012) 8682)

83

 

 

2012/762/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 6 декември 2012 година за изменение на Решение 2009/821/ЕО по отношение на списъците на граничните инспекционни пунктове и на ветеринарните единици в системата TRACES (нотифицирано под номер C(2012) 8889)  (1)

94

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top