Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 274, 9 октомври 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.274.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 274

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
9 октомври 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение във връзка с определенията, изчисляването на нетните къси позиции, покритите суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, прагове за уведомяване, прагове на ликвидност за отмяна на ограниченията, значителен спад в стойността на финансови инструменти и неблагоприятните събития (1)

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 919/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на регулаторните технически стандарти за метода на изчисляване на спада на стойността на ликвидни акции и други финансови инструменти (1)

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 920/2012 на Комисията от 4 октомври 2012 година за забрана на риболовни дейности от страна на кораби с парагади под знамето на или регистрирани в Кипър, извършващи риболов на червен тон в Атлантическия океан, на изток от 45° з.д. и в Средиземно море

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 921/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 година за изменение за 179-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

20

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 922/2012 на Комисията от 8 октомври 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

22

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2012/24/ЕС на Комисията от 8 октомври 2012 година за изменение на Директива 86/297/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно валовете за отвеждане на мощност при тракторите и тяхната защита с цел адаптиране на нейните технически разпоредби (1)

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/624/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 4 октомври 2012 година за предоставяне на разрешение на Унгария да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

26

 

 

2012/625/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 4 октомври 2012 година за назначаване на член от Кипър в Европейския икономически и социален комитет

28

 

 

2012/626/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 4 октомври 2012 година за назначаване на шестима членове от Румъния и петима заместник-членове от Румъния в Комитета на регионите

29

 

 

2012/627/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 октомври 2012 година за признаване на правната и надзорна уредба на Австралия за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (1)

30

 

 

2012/628/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 5 октомври 2012 година за признаване на правната и надзорна уредба на САЩ за еквивалентна на изискванията на Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (1)

32

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top