Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 251, 18 септември 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.251.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 251

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
18 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 826/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на средствата за публично оповестяване на нетна позиция в акции, формàта за предоставяне на информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, видовете договори, споразумения и мерки за адекватно гарантиране, че акциите или държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, и датите и периода за определяне на основното място за търговия на дадена акция в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1)

11

 

*

Регламент (ЕС) № 828/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и международни води от зони Vb, VI, VII от страна на плавателни съдове под флага на Испания

19

 

*

Регламент (ЕС) № 829/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на гренадир във води на ЕС и в международни води от зони VIII, IX, X, XII и XIV от страна на плавателни съдове под флага на Испания

21

 

*

Регламент (ЕС) № 830/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на атлантическа сьомга във води на ЕС от подучастъци 22—31 (Балтийско море с изключение на Финландския залив) от страна на съдове под флага на Финландия

23

 

*

Регламент (ЕС) № 831/2012 на Комисията от 14 септември 2012 година за забрана на риболова на мерлуза във води на ЕС от зони IIa и IV от страна на плавателни съдове под флага на Нидерландия

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Регламент (ЕС) № 833/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио на ролки с произход от Китайската народна република

29

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 834/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

47

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/504/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 септември 2012 година относно Евростат

49

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top