Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 194, 21 юли 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.194.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
21 юли 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 665/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (1)

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 666/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2092/2004, (ЕО) № 793/2006, (ЕО) № 1914/2006, (ЕО) № 1120/2009, (ЕО) № 1121/2009, (ЕО) № 1122/2009, (ЕС) № 817/2010 и (ЕС) № 1255/2010 по отношение на задълженията за уведомление в рамките на общата организация на селскостопанските пазари и схемите за директно подпомагане на земеделски стопани

3

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 667/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година относно издаването на лицензии за внос и предоставянето на права за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юли 2012 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕC) № 669/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 1 до 7 юли 2012 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/414/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 юли 2012 година за изменение на приложения I—IV към Решение 2006/168/ЕО по отношение на определени изисквания във връзка с ветеринарното сертифициране при внос в Съюза на ембриони от едър рогат добитък (нотифицирано под номер C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 18 юли 2012 година за изменение на Решение за изпълнение 2011/630/ЕС по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания, свързани с болестта син език и вирусите Simbu (нотифицирано под номер C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 юли 2012 година за разрешаване на методи за класификация на кланичните трупове на свине в Белгия (нотифицирано под номер C(2012) 4933)

33

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2012/417/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 17 юли 2012 година относно достъпа до научна информация и нейното съхранение

39

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top