EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:026:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 26, 28 януари 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.026.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 26

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
28 януари 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението за партньорство в сектора рибарство между Европейската общност и Република Кабо Верде

22

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 71/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 72/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година относно изменение и дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 73/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/45/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 23 януари 2012 година за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

30

 

 

2012/46/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 23 януари 2012 година относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Нидерландия

32

 

 

2012/47/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 24 януари 2012 година за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

33

 

 

2012/48/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 26 януари 2012 година за удължаване на валидността на Решение 2009/251/ЕО за изискване към държавите-членки да гарантират, че на пазара не се пускат или предлагат продукти, които съдържат биоцида диметилфумарат (нотифицирано под номер C(2012) 321)  (1)

35

 

 

2012/49/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 януари 2012 година за изменение на решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 323)  (1)

36

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г.)

38

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top