EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:343:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 343, 23 декември 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.343.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 343

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
23 декември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно единна процедура за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване и работа на територията на държава-членка и относно общ набор от права за работници от трети държави, законно пребиваващи в държава-членка

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1375/2011 на Съвета от 22 декември 2011 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕC) № 2580/2011 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 687/2011

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1376/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Mongeta del Ganxet (ЗНП)]

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1377/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salva Cremasco (ЗНП)]

16

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1378/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Rheinisches Apfelkraut (ЗГУ)]

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1379/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕС) № 1178/2010 и (ЕС) № 90/2011 относно кодовете по КН и кодовете на продукти от номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановяванията при износ в секторите на говеждото и телешкото месо, яйцата и птичето месо

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1380/2011 на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на специфичните условия във връзка с щраусовите птици за разплод и отглеждане (1)

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1381/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година относно неодобряване на активното вещество хлорпикрин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Решение 2008/934/ЕО (1)

26

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1382/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

28

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1383/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2012 година

30

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1384/2011 на Комисията от 22 декември 2011 година относно определянето на минималния размер на митото в отговор на подаването на тръжни оферти за третата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011

33

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA)

35

 

*

Решение 2011/872/ОВППС на Съвета от 22 декември 2011 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на Решение 2011/430/ОВППС

54

 

 

2011/873/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 14 декември 2011 година за определяне на количества и разпределяне на квоти за вещества, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета за вещества, които нарушават озоновия слой, за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. (нотифицирано под номер C(2011) 9196)

57

 

 

2011/874/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 декември 2011 година за установяване на списъка на трети страни и територии, от които са разрешени вносът на кучета, котки и порове и движението с нетърговска цел за въвеждане в Съюза на повече от пет кучета, котки и порове, и за установяване на образците на сертификати за внос и движение с нетърговска цел за въвеждане на такива животни в Съюза (нотифицирано под номер C(2011) 9232)  (1)

65

 

 

2011/875/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2011 година за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2011) 9197)  (1)

77

 

 

2011/876/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2011 година за предоставяне на някои страни на освобождаване от разширяването на обхвата, по отношение на някои велосипедни части, на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, и за отмяна на разрешените на някои страни, съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията, временно спиране и освобождаване от плащането на антидъмпинговото мито, наложено и върху някои велосипедни части с произход от Китайската народна република (нотифицирано под номер C(2011) 9473)

86

 

 

2011/877/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 19 декември 2011 година за формулиране на хармонизирани референтни стойности на к.п.д. при разделно производство на електрическа и топлинна енергия, необходими съгласно Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 2007/74/ЕО на Комисията (нотифицирано под номер C(2011) 9523)

91

 

 

2011/878/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 20 декември 2011 година утвърждаващо предварителното изчисление на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфични емисии, поставени на производителите на леки пътнически автомобили за календарната 2010 година в съответствие с Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1)

97

 

 

2011/879/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2011) 9518)  (1)

105

 

 

2011/880/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложение I към Решение за изпълнение 2011/402/ЕС относно спешни мерки, приложими към семената от сминдух и определени семена и бобови растения, внасяни от Египет (нотифицирано под номер C(2011) 9524)  (1)

117

 

 

2011/881/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година относно приемането на финансово решение за подпомагане на провеждани на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии (нотифицирано под номер C(2011) 9597)

119

 

 

2011/882/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за разрешаване пускането на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9680)

121

 

 

2011/883/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за утвърждаване на списъка с инспекторите на Съюза съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9701)

123

 

 

2011/884/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО (1)

140

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/312/Евратом Комисията от 5 март 2008 година за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета (ОВ L 107, 17.4.2008 г.)

149

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top