Help Print this page 

Document L:2011:123:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 123, 12 май 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
12 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 453/2011 на Съвета от 4 май 2011 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфуралдехид с произход от Китайската народна република след преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

1

 

*

Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (1)

11

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 455/2011 на Комисията от 11 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

68

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 456/2011 на Комисията от 11 май 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

70

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 343/09/COL от 23 юли 2009 година относно търговските сделки с недвижими имоти, извършвани от община Time по отношение на недвижими имоти с номера 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 (Норвегия)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top