Help Print this page 

Document L:2011:122:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 122, 11 май 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.122.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 122

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
11 май 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 443/2011 на Съвета от 5 май 2011 година за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 598/2009 окончателно изравнително мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати по отношение на внос на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 598/2009 окончателно изравнително мито по отношение на внос на биодизел в смес с тегловно съдържание на биодизел, по-малко или равно на 20 %, с произход от Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Сингапур

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 444/2011 на Съвета от 5 май 2011 година за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито върху вноса на биодизел с произход от Съединените американски щати по отношение на внос на биодизел, изпращан от Канада, деклариран или не с произход от Канада, и за разширяване на обхвата на наложеното с Регламент (ЕО) № 599/2009 окончателно антидъмпингово мито по отношение на внос на биодизел в смес с тегловно съдържание на биодизел, по-малко или равно на 20 %, с произход от Съединените американски щати, както и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Сингапур

12

 

*

Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 година относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддръжката на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 (1)

22

 

*

Регламент (ЕС) № 446/2011 на Комисията от 10 май 2011 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2011 на Комисията от 6 май 2011 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 448/2011 на Комисията от 6 май 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Σταφίδα Ηλείας (Stafida Ilias) (ЗГУ)]

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 449/2011 на Комисията от 6 май 2011 година за вписване на определени названия в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [陕西苹果 (Shaanxi ping guo) (ЗНП), 龙井茶 (Longjing Cha) (ЗНП), 琯溪蜜柚 (Guanxi Mi You) (ЗНП), 蠡县麻山药 (Lixian Ma Shan Yao) (ЗГУ)]

67

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 450/2011 на Комисията от 10 май 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

69

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2011/58/ЕС на Съвета от 10 май 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед на подновяване на включването на карбендазим като активно вещество (1)

71

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/276/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 май 2010 година относно държавна помощ под формата на данъчно споразумение, приведена в действие от Белгия в полза на дружество Umicore S.A. (предишно „Union Minière S.A.“) (Държавна помощ C 76/03 (ex NN 69/03) (нотифицирано под номер C(2010) 2538)  (1)

76

 

 

2011/277/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 10 май 2011 година за изменение на приложение II към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на някои региони в Италия като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и за изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването, че някои региони в Италия, Полша и в Обединеното кралство са официално свободни от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2011) 3066)  (1)

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top