EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:102:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 102, 16 април 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.102.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
16 април 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 370/2011 на Съвета от 11 април 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 215/2008 относно Финансовия регламент, приложим за 10-ия Европейски фонд за развитие, по отношение на Европейската служба за външна дейност

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 371/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно разрешителното за диметилглицин натриева сол като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителнотo Taminco N.V.) (1)

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 372/2011 на Комисията от 15 април 2011 година за определяне на количествените ограничения за износ на извънквотна захар и изоглюкоза до края на пазарната 2011/2012 година

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 373/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно разрешителното за препарат от Clostridium butyricum FERM-BP 2789 като фуражна добавка за второстепенни видове птици, с изключение на птици носачки, отбити прасенца и второстепенни видове животни от рода на свинете (отбити) и за изменение на Регламент (ЕО) № 903/2009 (притежател на разрешителното Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., представляван от Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 374/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Farina di castagne della Lunigiana (ЗНП)]

13

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 375/2011 на Комисията от 11 април 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Formaggella del Luinese“ (ЗНП)]

15

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 376/2011 на Комисията от 15 април 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 377/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за десетите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

19

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 378/2011 на Комисията от 15 април 2011 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 април 2011 година

21

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива за изпълнение 2011/47/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на алуминиев сулфат като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (1)

24

 

*

Директива за изпълнение 2011/48/ЕС на Комисията от 15 април 2011 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромадиолон като активно вещество и за изменение на Решение 2008/941/ЕО на Комисията (1)

28

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/243/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 април 2011 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

32

 

 

2011/244/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 15 април 2011 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2011) 2517)

33

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 84/2011 на Съвета от 31 януари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки срещу президента Лукашенко и някои длъжностни лица на Беларус (ОВ L 28, 2.2.2011 г.)

44

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 година за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (ОВ L 254, 26.9.2009 г.)

44

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top