Help Print this page 

Document L:2011:063:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 63, 10 март 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.063.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 63

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
10 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 230/2011 на Комисията от 9 март 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 992/95 на Съвета относно тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и рибни продукти с произход от Норвегия

2

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 231/2011 на Комисията от 9 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 232/2011 на Комисията от 9 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/153/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 28 февруари 2011 година относно позицията, която да бъде взета от Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП по изменението на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

17

 

 

2011/154/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 март 2011 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура във връзка с вноса на някои пръти от неръждаеми стомани с произход от Индия

21

 

 

2011/155/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 март 2011 година относно публикацията и управлението на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер C(2011) 1536)  (1)

22

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Постоянния комитет на държавите от ЕАСТ № 3/2010/SC от 1 юли 2010 година относно вътрешното поделяне на разходите

26

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top