Help Print this page 

Document L:2010:256:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 256, 30 септември 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.256.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 256

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
30 септември 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 862/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година относно участието на Съюза в съвместна научноизследователска и развойна програма за Балтийско море (BONUS), предприета от няколко държави-членки (1)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 863/2010 на Комисията от 29 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 967/2006 по отношение на крайните срокове за износ и облагане на произведената над квотите захар

15

 

 

Регламент (ЕС) № 864/2010 на Комисията от 29 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент (ЕС) № 865/2010 на Комисията от 29 септември 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за 7-ата индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/579/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за даване на разрешение на Федерална република Германия и на Великото херцогство Люксембург да приложат мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

20

 

 

2010/580/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за даване на разрешение на Кралство Нидерландия да прилага мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

22

 

 

2010/581/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за даване на разрешение на Република Полша да въведе специална мярка за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

24

 

 

2010/582/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за даване на разрешение на Френската република и Италианската република да въведат специална мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

26

 

 

2010/583/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за предоставяне на разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 193 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

27

 

 

2010/584/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 27 септември 2010 година за даване на разрешение на Република Латвия да прилага мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

29

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 43/10/COL от 10 февруари 2010 година за изменение на списъка по точка 39 от глава I, част 1.2 от приложение I към Споразумението за Европейското икономическо пространство, който съдържа граничните инспекционни пунктове в Исландия и в Норвегия, одобрени за извършване на ветеринарни проверки на живи животни и продукти от животински произход от трети държави, и за отмяна на Решение № 301/08/COL на Надзорния орган на ЕАСТ от 21 май 2008 г.

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top