Help Print this page 

Document L:2010:189:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 189, 22 юли 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.189.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 189

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
22 юли 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13 юли 2010 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на правилата за фактуриране

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (Евратом) № 647/2010 на Съвета от 13 юли 2010 година относно финансова помощ на Съюза за извеждане от експлоатация на блокове 1—4 на АЕЦ „Козлодуй“ в България („Програма Козлодуй“)

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/405/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 юли 2010 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла

12

 

 

2010/406/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 юли 2010 година относно разпределението на освободените средства по проекти от Деветия и предишни Европейски фондове за развитие („ЕФР“) с цел посрещане на нуждите на най-уязвимото население на Судан

14

 

 

2010/407/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит в Дания

15

 

 

2010/408/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 юли 2010 година относно наличието на прекомерен дефицит във Финландия

17

 

 

2010/409/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 юли 2010 година относно общите критерии за безопасност, посочени в член 7 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 4889)  (1)

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение № 388/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна (ОВ L 179, 14.7.2010 г.)

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top