EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:036:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 36, 09 февруари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.036.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 36

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
9 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 107/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 108/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 109/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

9

 

 

Регламент (ЕС) № 111/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент (ЕС) № 112/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/4/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (1)

21

 

*

Директива 2010/5/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея (1)

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/68/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2010 година за уравняване на счетоводните сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Решение 2008/458/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година относно невключването на диазинон в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2010) 749)  (1)

34

 

 

2010/72/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2010) 751)  (1)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top