Help Print this page 

Document L:2009:341:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 341, 22 декември 2009г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.341.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 341

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
22 декември 2009 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/965/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно приемането на референтния документ, посочен в член 27, параграф 4 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (нотифицирано под номер С(2009) 8680)  (1)

1

 

 

2009/966/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за приемане на решения на Общността за внос на някои химични вещества съгласно Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на решения 2000/657/ЕО, 2001/852/ЕО, 2003/508/EО, 2004/382/EО и 2005/416/EО на Комисията

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top