EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 338, 19 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
19 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1250/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани

1

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент за изпълнение на Съвета (ЕС) № 1251/2009 от 18 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1911/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разтвори на урея и амониев нитрат с произход, inter alia, от Русия

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1252/2009 на Съвета от 18 декември 2009 година за приключване на преразглеждането във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1338/2006 относно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велур с произход от Китайската народна република, с което върху вноса от един износител от тази държава се налага с обратна сила антидъмпингово мито и се прекратява регистрационният режим за този внос

12

 

 

Регламент (ЕС) № 1253/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

*

Регламент (ЕС) № 1254/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за определяне на критерии, позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност (1)

17

 

*

Регламент (ЕС) № 1255/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за оттегляне на временното суспендиране на безмитния режим за 2010 г. по отношение на вноса в Европейския съюз на определени стоки с произход от Норвегия, получени от преработката на селскостопански продукти, включени в Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

18

 

*

Регламент (ЕС) № 1256/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за круши, лимони, ябълки и тиквички

20

 

*

Регламент (ЕС) № 1257/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 391/2007 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство

22

 

*

Регламент (ЕC) № 1258/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2010 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

24

 

*

Регламент (ЕC) № 1259/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за изменение на приложения I, II, III, V и VII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

32

 

*

Регламент (ЕС) № 1260/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за изменение на приложения I, II, IV и VI към Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса

58

 

 

Регламент (ЕС) № 1261/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2009 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птичето месо

75

 

 

Регламент (ЕС) № 1262/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2009 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

77

 

 

Регламент (ЕС) № 1263/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

79

 

 

Регламент (ЕС) № 1264/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

81

 

*

Директива 2009/160/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на 2-фенилфенол като активно вещество (1)

83

 

*

Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година за съставяне на трети списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията (1)

87

 

*

Решение 2009/981/ОВППС на Съвета от 18 декември 2009 година за изменение на Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

90

 

 

2009/982/ОВППС

 

*

Решение EUJUST LEX/2/2009 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2009 година за назначаване на ръководител на мисията на интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX

92

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/983/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 16 декември 2009 година за предоставяне на държавна помощ от властите на Република Литва за закупуване на държавна земеделска земя в периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г.

93

 

 

2009/984/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за определяне на крайното салдо, дължимо на или възстановимо от Чешката република, Унгария и Словения при приключването на преходните програми за развитието на селските райони, финансирани от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА) (нотифицирано под номер C(2009) 10032)

95

 

 

2009/985/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година за назначаване на членовете на Научния комитет за професионалните норми за излагане на пределно допустими концентрации на химически агенти за нов мандат

98

 

 

2009/986/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година за създаване на експертна група за технически консултации относно схемата за предлагане на плодове в училищата

99

 

 

2009/987/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година за предоставяне на управленски правомощия на бившата югославска република Македония относно помощта във връзка с раздел V — Селско стопанство и развитие на селските райони на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) по отношение на предприсъединителни мерки 101, 103 и 302 през предприсъединителния период

101

 

 

2009/988/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2009 година за определяне на Агенцията на Общността за контрол на рибарството за орган, който да извършва някои задачи съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10155)

104

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1050/2009 на Комисията от 28 октомври 2009 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин, ацетамиприд, кломазон, цифлуфенамид, емамектин бензоат, фамоксадон, фенбутакалаен оксид, флуфеноксурон, флуопиколид, индоксакарб, йоксинил, мепанипирим, протиоконазол, пиридалил, тиаклоприд и трифлоксистробин във и върху определени продукти (ОВ L 290, 6.11.2009 г.)

105

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top