Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 04 декември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.318.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
4 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/143/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 година за изменение на Директива 2000/29/ЕО по отношение на делегирането на задачите за лабораторен анализ

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/886/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Решение 2002/364/ЕО относно общите технически спецификации на медицинската апаратура за диагностика in vitro (нотифицирано под номер C(2009) 9464)  (1)

25

 

 

2009/887/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за невключване на бифентрин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2009) 9196)  (1)

41

 

 

2009/888/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/343/ЕО, 2005/344/ЕО, 2005/360/ЕО, 2006/799/ЕО, 2007/64/ЕО, 2007/506/ЕО и 2007/742/ЕО за продължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти (нотифицирано под номер C(2009) 9599)  (1)

43

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1188/2009 на Комисията от 3 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

46

 

 

Регламент (ЕС) № 1189/2009 на Комисията от 3 декември 2009 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2010 година до 31 май 2010 година

48

 

 

Регламент (ЕС) № 1190/2009 на Комисията от 3 декември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

50

 

 

Регламент (ЕС) № 1191/2009 на Комисията от 3 декември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

51

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top