EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:312:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 312, 27 ноември 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.312.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 312

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
27 ноември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1139/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за отмяна на някои остарели актове на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1140/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)

4

 

 

Регламент (ЕО) № 1141/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1142/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 17 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1143/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания — Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme (ЗНП)

14

 

*

Регламент (ЕО) № 1144/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 1145/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за забрана на риболова на дълбоководни акули във води на Общността и във води извън суверенитета или юрисдикцията на трети държави от зони V, VI, VII, VIII и IX от страна на съдове под флага на Испания

38

 

 

Регламент (ЕО) № 1146/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

40

 

 

Регламент (ЕО) № 1147/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

42

 

 

Регламент (ЕО) № 1148/2009 на Комисията от 26 ноември 2009 година относно подадените оферти за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

43

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производството на търговски култури, но развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от посочените местни видове и сортове (1)

44

 

*

Директива 2009/146/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година за поправка на Директива 2008/125/ЕО за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на алуминиев фосфид, калциев фосфид, магнезиев фосфид, цимоксанил, додеморф, метилов естер на 2,5-дихлорбензоена киселина, метамитрон, сулкотрион, тебуконазол и триадименол като активни вещества (1)

55

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/851/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 ноември 2009 година за въвеждане на въпросник за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори (нотифицирано под номер C(2009) 9105)  (1)

56

 

 

2009/852/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2009 година относно преходни мерки съгласно регламенти (ЕО) № 852/2004 и (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на изискванията сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в Румъния и структурните изисквания към такива предприятия (нотифицирано под номер C(2009) 9083)  (1)

59

 

 

2009/853/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2009 година за упълномощаване на Франция да сключи споразумение със Сен Пиер и Микелон, Майот, Нова Каледония, Френска Полинезия и Уолис и Футуна за третиране на паричните преводи между Франция и всяка една от тези територии като парични преводи в рамките на Франция съгласно Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 9254)

71

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/854/ОВППС на Съвета от 20 ноември 2009 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

73

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top