Help Print this page 

Document L:2009:273:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 273, 17 октомври 2009г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.273.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 273

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
17 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 969/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 970/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на октомври 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

3

 

 

Регламент (ЕО) № 971/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец октомври 2009 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

5

 

 

Регламент (ЕО) № 972/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 963/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 октомври 2009 година

7

 

 

Регламент (ЕО) № 973/2009 на Комисията от 16 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/131/ЕО на Комисията от 16 октомври 2009 година за изменение на приложение VII към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1)

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/762/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз в съответствие с точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

14

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2009/763/ЕО

 

*

Решение № 1/2009 на Комитета за вътрешен транспорт Общност/Швейцария от 16 юни 2009 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилен превоз на стоки и пътници

15

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 290/2009 на Европейската централна банка от 31 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 63/2002 (ЕЦБ/2001/18) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции по депозити и кредити на домакинства и нефинансови предприятия (ЕЦБ/2009/7) (ОВ L 94, 8.4.2009 г.)

19

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top