EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:145:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 145, 10 юни 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.145.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 145

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (кодифицирана версия)

1

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 година относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (кодифицирана версия)

10

 

 

Регламент (ЕО) № 481/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

*

Регламент (ЕО) № 482/2009 на Комисията от 8 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2006 за формулирането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на воденето на счетоводство от разплащателните агенции, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 483/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 820/2008 за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (1)

23

 

*

Регламент (ЕО) № 484/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1975/2006 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони

25

 

*

Регламент (ЕО) № 485/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход що се отнася до тилудрониновата киселина и железния фумарат (1)

31

 

 

Регламент (ЕО) № 486/2009 на Комисията от 9 юни 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

34

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/55/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година за освобождаване от данъчно облагане при окончателно въвеждане на лично имущество на физически лица, което произхожда от държава-членка (кодифицирана версия)

36

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/435/ЕО

 

*

Решение № 2/2009 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕО от 16 февруари 2009 година за назначаване на директор на Центъра за развитие на предприемачеството (ЦРП)

42

 

 

2009/436/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 май 2009 година за поправка на Директива 2008/73/ЕО за опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област

43

 

 

Комисия

 

 

2009/437/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година за изменение на Решение 2007/268/ЕО относно прилагането на програми за наблюдение на инфлуенцата по птиците при домашни и диви птици, които да се проведат в държавите-членки (нотифицирано под номер C(2009) 4228)  (1)

45

 

 

2009/438/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 юни 2009 година за принципно признаване на пълнотата на досието, представено за подробно разглеждане, с оглед на възможното включване на портокалово масло в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 4232)  (1)

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 година за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993 г.) (Специално издание 2007 г., глава 03, том 12)

49

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top